سرپرست خوابگاه ها

- برادران

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

رضا ساکی پرست

03458141199

r.sakiparast@staff.kgut.ac.ir

 

- خواهران

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

مطهره حمزه

03458141327

hamzeh@staff.kgut.ac.ir

اعظم حسینی

03458141327

a.hosseini@staff.kgut.ac.ir

زهرا کاظمی

03458141327

z.kazemi@staff.kgut.ac.ir

ضوابط:

 

  1. خوابگاه هاي دانشگاه تنها به دانشجويان روزانه تعلق می گيرد.
  2. خوابگاهها به صورت سوئیت های مستقل  و در محل دانشگاه قرار دارند.
  3. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد.

 

قوانین و مقررات خوابگاه ها   (فایل)

راهنمای ثبت نام و پرداخت online هزینه خوابگاه (فایل)

 


اطلاعیه ها (بایگانی)