در دهه هاي اخير، با توجه به مفاد موجود در اصل پنجاهم قانون اساسي و همچنين سند چشم انداز بيست ساله كشور (محيط زيست مطلوب) در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، لحاظ كردن طرح هاي حفاظتي محيط زيست و بررسي پيامدهاي ناشي از آلودگي محيط زيست در اجراي پروژه ها و احداث واحدهاي صنعتي و شهري، از اجزاي لاينفك پيشبرد توسعه در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي‌باشد. گروه پژوهشي محيط زيست  پژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، تلاش دارد با تكيه بر توان اعضاي هيات علمي و امكانات پيشرفته موجود در دانشگاه تحصيلات تكميلي و همچنين همكاري با ساير دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، بتواند با انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در جهت ارتقاي كيفي واحد هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و كليه فعاليت هاي انساني، با توجه به كاهش ضايعات زيست محيطي و همچنين استفاده بهينه از انرژي، گامي مثبت در جهت رسيدن به اهداف توسعه اي استان كرمان و كشور بردارد.

محورهاي تحقيقاتي گروه محيط زيست (كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت)

 • شيمي محيط زيست
 • طراحي و توسعه استانداردهاي محيط زيست
 • آلاينده هاي محيطي (آلاينده هاي آب، خاك و هوا)
 • شيمي تجزيه حياتي
 • حسگر هاي زيست محيطي( بيو حسگر ها و نانو حسگرها)
 • نانومواد زيستي
 • نانوتكنولوژي و محيط زيست
 • ارزيابي چرخه عمر  (LCA)
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني  (EIA)
 • ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
 • مديريت پسماند جامد
 • تبديل پسماند به انرژي
 • تصفيه آب، پساب و فاضلاب
 • مدلسازي، كنترل و كاهش آلودگي هوا
 • فراوري و محيط زيست