امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت علوم و تکنولوژی و محدودیت موجود در منابع انرژی روش‌های بهینه‌سازی و مدیریتی این منابع از جایگاه ویژه ای برخوردار شده‌اند. مدیریت سیستمهای انرژی به عنوان یک راهکار عملی مطمئن با نگرش تخصیص تولید و مصرف بهینه انرژی نقش اساسی در حفظ منابع انرژی دارد. لذا بدین منظور این گروه پژوهشی فعالیت خود را در پژوهشکده انرژی آغاز کرده است.