اعضا شورای انتشارات دانشگاه

  • رئیس دانشگاه (رئیس شورا)                                        دکتر حسن محبی
  • رئیس پژوهشگاه (دبیر شورا)                                        دکتر امین باقی زاده
  • معاون پژوهش و فناوری (عضو شورا)                              دکتر هادی بیت اللهی
  • رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی (عضو شورا)              دکتر رضا حسن زاده
  • نماینده گروه علوم پایه ( (عضو شورا)                             دکتر علیرضا گودرزی
  • نماینده گروه کشاورزی (عضو شورا)                               دکتر شهروز کاظمی
  • نماینده گروه فنی و مهندسی (عضو شورا)                      دکتر مرتضی عبدل زاده