رئیس دانشگاه                                          

رئیس شورا

دکتر حسین محبی

  رئیس پژوهشگاه                                       

دبیر شورا

دکتر امین باقی زاده

  معاون اداری و مالی

عضو شورا

دکتر روح اله فدایی نژاد

  معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه               

عضو شورا

دکتر هادی بیت الهی

  عضو هیات علمی متخصص در حوزه انرژی      

عضو شورا

دکتر مسعود ایرانمنش

  عضو هیات علمی متخصص در حوزه محیط زیست

عضو شورا

دکتر رضا حسن زاده

  رئیس دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

عضو شورا

دکتر فرزاد دادی پور

  مدیر دفتر فنی 

عضو شورا

دکتر سید حسام مدنی

  مدیر برنامه ، بودجه و تشکیلات

عضو شورا

آقای فرشید مهدی پور

  مدیر امور اداری 

عضو شورا

آقای عباس طهمورسی