1. آزمایشگاه GIS
2. آزمایشگاه متابولیت¬های زیستی

 

 

1.کارگاه خردایش و تهیه نمونه های معدنی