1.      آزمایشگاه تنوع زیستی: مشتمل بر آزمایشگاه­های حشره­شناسی، (ژرمیناتور، انکوبانور، استریومیکروسکوپ­ها و میکروسکوپ­های نوری) آزمایشگاه سلولی مولکولی (دستگاه PCR)، مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات، سم­شناسی آفت­کش­ها و کلکسیون‌های حشرات، کنه‌ها، شته‌ها، پسیل­ها و خزندگان

2.      آزمایشگاه کنه شناسی: میکروسکوپ فاز کنتراس، میکروسکوپ‌های نوری و تجهیزات ترسیم نمونه