1. آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی (دستگاههای الکتروفورز، انکوباتور، آون، هود، سانتریفیوژ، یخچال فریزر، فریزر -20، فریزر -80)
2. آزمایشگاه کشت بافت (قفسه های مخصوص کشت بافت گیاهی، یخچال فریز، انکوباتور)
3. اتاق میکروسکوپها (میکروسکوپهای مختلف)
4. اتاق PCR (دستگاه PCR و Real Time-PCR)
5. اتاق ترازو:
6. آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری (شیکر انکوباتور، انکوباتور، یخچال فریزر، فریزر -20، فریزر -80)
7. آزمایشگاه بیوشیمی و مهندسی ژنتیک (دستگاه پروتئومیکس، سانتریفیوژ، اسکنر معمولی، دستگاه اولتراسونیک)
8. آزمایشگاه کشت سلول
9. اتاق فلوسایتومتری (دستگاه فلوسایتومتری)
10. اتاقدستگاههایاتوکلاو: