• کوره هاي ذوب مس وآلومينيوم
  • کوره هاي عمليات حرارتي و زينتر تا دماي 1200 درجه سانتيگراد
  • کوره عمليات حرارتي آتمسفر کنترل