کارشناسی ارشد

-       حشره­شناسی کشاورزی

-       سنجش از دور زمین‌شناختی

-       فیزیولوژی گیاهی

دکتری