آزمایشگاه تأیید نمونه و اندازه‌گیر مشخصات خطی فیبرنوری 

آزمايشگاه تأیيد نمونه و اندازه گيري مشخصات خطي فیبر نوري با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سرمایه ای حدود شش میلیارد ریال راه اندازي شده است. هدف اصلي راه اندازي اين آزمايشگاه ايجاد واحدي براي اندازه گيري کميتهاي خطي فیبر نوري به منظور تأیيد يا عدم تأیيد فیبر نوري به کار گرفته شده در بخشهاي مختلف صنعت از جمله وزارت فناوري اطلاعات، شرکت ملي نفت ايران، شرکت راه آهن ايران و حتي بخش خصوصي است. در طرح اين آزمايشگاه استانداردهاي ملی و بین المللی مد نظر قرار گرفته است.

ایجاد این آزمایشگاه در پژوهشکده فوتونیک مرکز پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی از ابتدای سال 87 شروع شد. هدف از ایجاد این آزمایشگاه راه اندازی مجموعه ای آزمایشگاهی در پژوهشکده فوتونیک است که قادر به انجام آزمایشهای تأیید نمونه برای اندازه گیری پارامترهای مختلف از قبیل تضعیف، مشخصات هندسی، روزنه عددی، پاشندگی رنگی، پاشندگی بین مدی، اندازه میدان مد، طول موج قطع فیبر، تضعیف طیفی، اتلاف بزرگ خمش، اتلاف میکرو خمش باشد. بدین ترتیب راه اندازی این آزمایشگاه گامی در جهت برنامه تایید نمونه برای صنعت مخابرات کشور است. همچنین با عملیاتی کردن این آزمایشگاه امکان انجام آزمون های تایید نمونه بر روی انواع فیبرهای نوری مهیا می شود.